Algemene voorwaarden Cajas

1. Inleiding
Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds 2006 een vast onderdeel van de schoolorganisatie, hetgeen betekent dat het schoolbestuur er op toe moet zien dat bij de invulling van deze verantwoordelijkheid aandacht moet zijn voor de kindvriendelijkheid en veiligheid van de ruimte. Schoolbesturen hoeven de tussenschoolse opvang niet zelf uit te voeren, maar kunnen deze uitbesteden. Diverse basisscholen hebben met Cajas een overeenkomst afgesloten voor het verzorgen van de tussenschoolse opvang. Cajas is juridisch geborgd in een stichting. De overeenkomsten tussen Cajas en de basisscholen zijn tot stand gekomen in overleg met de schooldirecties en de betrokken overlegorganen binnen de school.

2. Overeenkomst met Cajas
2.1 Indien ouders/verzorgers gebruik willen maken van tussenschoolse opvang voor hun kind(eren), dan dienen zij hun kind(eren) aan te melden voor de tussenschoolse opvang via de website www.cajas.nl. Bij inschrijving maakt ouder/verzorger een account aan voor het gezin door middel van e-mailadres en wachtwoord. Hiermee kan de ouder/verzorger de tussenschoolse opvang zelf aanvragen en/of wijzigen.
2.2 Indien de ouder/verzorger niet is ingeschreven via de website, kan het kind niet worden opgevangen.
2.3 De Algemene Voorwaarden Cajas zijn van toepassing op de tussenschoolse opvang. Door in te schrijven via de website verklaart de ouder/verzorger akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden Cajas.

3. Zorg voor het kind bij de tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van de kinderen. Daarom streeft de organisatie er naar dat:

 • Tussenschoolse opvang leuk is en dat er een sfeer heerst waarin kinderen zich prettig voelen.
 • Kinderen respect hebben voor elkaar en voor de leiding.
 • Kinderen leeftijdsgericht worden benaderd.
 • Er voldoende spel en activiteitenmateriaal aanwezig is.
 • De omgeving (binnen en buiten) kindvriendelijk en zo aangenaam mogelijk is.
 • De leiding een open en betrokken houding heeft ten opzichte van de kinderen.


4. Het product
Cajas verzorgt tussenschoolse opvang voor kinderen op basisscholen en zorgt voor de volledige organisatie van de tussenschoolse opvang. Dit houdt het volgende in:

 • Werving en selectie van vrijwilligers.
 • Werving en selectie van de contactpersoon tussenschoolse opvang.
 • Het regelen van vervanging bij ziekte.
 • Professionele ondersteuning van de vrijwilligers en contactpersonen.
 • Het bieden van activiteiten tijdens de tussenschoolse opvang.
 • Het betalen van vergoedingen aan vrijwilligers en contactpersonen.
 • Het opleiden en trainen van vrijwilligers en contactpersonen.
 • Het bijhouden van diverse registraties, waaronder de dagelijkse aanwezigheidsregistratie.
 • Het verzorgen van de gehele financiële administratie.
 • Het onderhouden van contacten met de school.
 • Het informeren van ouders.


5. Tijden tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang vindt plaats tijdens de lunchpauze van de basisschool. De school bepaalt de tijden van de pauze. Er is geen tussenschoolse opvang als de school gesloten is of als er sprake is van een continurooster, tenzij de school hierover afwijkende afspraken heeft gemaakt.

6. Vrijwilliger-kind ratio
Cajas streeft naar een ratio van 15 kinderen per vrijwilliger , de TSO coördinator bekijkt per situatie of het gewenst is dit aantal naar beneden bij te stellen.

7. Contactpersoon tussenschoolse opvang
Per school wordt door Cajas een contactpersoon tussenschoolse opvang aangesteld. Deze is
verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang op de betreffende school. Hij/zij is meestal aanwezig tijdens het overblijven en bereikbaar op de dagen dat Cajas tussenschoolse opvang verzorgt. De contactpersoon is het aanspreekpunt voor ouders voor de dagelijkse gang van zaken. Als er geen geschikte contactpersoon gevonden wordt, worden deze taken overgenomen door de TSO coördinator.
De TSO coördinator draagt zorg voor het goed functioneren van de TSO voor meerdere scholen en bewaakt de kwaliteit.

8. Aanvang, duur van de tussenschoolse opvang
8.1 De ingangsdatum van de tussenschoolse opvang is de eerste dag waarop het kind gebruik maakt van de tussenschoolse opvang. De betaling hiervan gaat in per 1e of 16e van die maand.
8.2 De overeenkomst voor de tussenschoolse opvang is geldig tot wederopzegging of bij het verlaten van de basisschool.

9. Beëindiging van de tussenschoolse opvang
9.1 Voor de beëindiging van de tussenschoolse opvang geldt een opzegtermijn van één maand ingaande op de 1e of 16e.

10. Tarieven
10.1 De tarieven voor de tussenschoolse opvang kunnen jaarlijks worden bijgesteld. Indien wettelijke bepalingen of de specifieke situatie op school dit noodzakelijk maken, kan een tussentijdse prijswijziging worden doorgevoerd.
10.2 Over tariefswijzigingen zal eerst met de schooldirectie gecommuniceerd worden alvorens deze aan te kondigen aan ouders.
10.3 Tariefswijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor de start van het nieuwe tarief kenbaar gemaakt aan de ouders.
10.4 De tarieven, geldend voor het huidige jaar, zijn terug te vinden op www.cajas.nl.

11. Structurele tussenschoolse opvang/ vast abonnement
11.1 Van structurele tussenschoolse opvang is sprake als ouder/verzorger kiest voor tussenschoolse opvang één of meerdere vaste dagen in de week.
11.2 Bij aanmelden voor de tussenschoolse opvang geeft ouder/verzorger aan of en wanneer gebruik wordt gemaakt van structurele tussenschoolse opvang.
11.3 Wijzigingen in of opzegging van de structurele tussenschoolse opvang gedurende het schooljaar geeft de ouder/verzorger zelf door via een mail aan de TSO coördinator of via info@cajas.nl. Er geldt een opzegtermijn van één maand.
11.4 Bij structurele tussenschoolse opvang wordt per kwartaal vooraf gefactureerd en automatisch geïncasseerd, berekend op basis van 40 weken.
11.5 Bij incidentele afwezigheid van een kind bij de tussenschoolse opvang vindt geen restitutie plaats van de niet genoten opvang.
11.6 Binnen dezelfde week kan geschoven worden met de vast overeengekomen dagen. Dit kan uitsluitend na overleg met de contactpersoon. Het ruilen van een TSO dag binnen dezelfde week geldt ook voor roostervrije dagen van school, bv. studiedag, sportdag, maar niet voor landelijke feestdagen zoals paasmaandag en hemelsvaartsdag.

12. Incidentele afname/ flexibel abonnement
12.1 Bij het inschrijven voor de tussenschoolse opvang geeft ouder/verzorger aan of men gebruik wil maken van incidentele tussenschoolse opvang.
12.2 Na ontvangst van de inschrijving krijgt de ouder een bevestigingsmail met daarbij een inlog code. Via de ouder login op de website, kan de ouder dan inloggen en de gewenste flexibele opvangdagen doorgeven. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de gewenste opvangdag. Flexibele opvang is alleen mogelijk op een reguliere TSO dag.                                                                                                                                                           12.3 Wijziging in of opzegging van de flexibele tussenschoolse opvang gedurende het schooljaar geeft de ouder/verzorger zelf door via een mail aan de TSO coördinator of via info@cajas.nl
12.4 Bij flexibele tussenschoolse opvang wordt per kwartaal achteraf gefactureerd en automatisch geïncasseerd, op basis van de ingeplande TSO-dagen.
12.5 Bij afwezigheid van een kind bij de tussenschoolse opvang vindt geen restitutie plaats van de niet genoten opvang.
12.6 Het vast abonnement kan ook gecombineerd worden met het flexibel abonnement.

13. Incidenteel aan- en afmelden
13.1 Incidenteel aanmelden kan uitsluitend via de ouder inlog op de website.
13.2 Zodra een kind is ingeschreven is het mogelijk om via de ouder-inlog aan te melden via de website.
13.3 Bij ziekte of afwezigheid dient de ouder/verzorger het kind uiterlijk om 8.30 uur op de dag dat het kind zou overblijven via de tso-mail ( zie locaties) te hebben afgemeld. Aangevraagde dagen worden wel in rekening gebracht.
13.4 Incidenteel aan- of afmelden dient altijd door de ouder/verzorger te gebeuren. Via het kind is dit niet mogelijk.
13.5 Als het kind niet door een ouder/verzorger is aan- of afgemeld, is Cajas niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid of veiligheid van het kind.
13.6 Als het kind niet door een ouder/verzorger op tijd is aangemeld, maar wel aanwezig is op de TSO zullen hier administratiekosten à €1,25 voor in rekening gebracht worden.

14. Automatische incasso
14.1 De ouder/verzorger machtigt Cajas bij inschrijving via de website tot automatische incasso.
14.2 Automatische incasso is een voorwaarde voor deelname aan de tussenschoolse opvang.
14.3 Gedurende het schooljaar worden de kosten voor structurele tussenschoolse opvang per kwartaal vooraf gefactureerd en automatisch geïncasseerd.
14.4 Gedurende het schooljaar worden de kosten voor flexibele tussenschoolse opvang per kwartaal achteraf gefactureerd en automatisch geïncasseerd.
14.5 De automatische incasso voor de abonnementen vindt plaats tussen de 25e en 30e van de maand, voor de flexibele afname is dat rond de 10e van de maand.
14.6 Indien blijkt dat het verschuldigde bedrag niet geïncasseerd kan worden door middel van automatische incasso, dan is de ouder/verzorger in gebreke.
14.7 De ouder/verzorger ontvangt van de organisatie een verzoek tot betaling van het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen.
14.8 Bij uitblijven van betaling na het verzoek tot betaling, ontvangt de ouder/verzorger een aangetekende aanmaning waarin wordt verzocht binnen 10 dagen te betalen. De bijkomende kosten worden aan de ouder/verzorger doorberekend.
14.9 Indien betaling alsnog uitblijft, dan heeft de organisatie het recht haar verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, op te schorten. Dit houdt in dat het kind onmiddellijk bij Cajas geweigerd wordt totdat betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden.
14.10 De datum van ingang van de weigering zal telefonisch dan wel schriftelijk aan de ouder/verzorger worden gemeld. De contactpersoon zal tevens hiervan op de hoogte worden gesteld.
14.11 Indien de ouder/verzorger in verzuim is m.b.t. de (tijdige) nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen, dan komen alle kosten die de organisatie ter verkrijging van voldoening in en/of buiten rechte moet maken, voor rekening van de ouder/verzorger.

15. Uitsluiting
15.1 Kinderen die zich niet houden aan de vastgelegde gedragsregels, kunnen na herhaalde gesprekken met kind, ouders/verzorgers en school, worden uitgesloten voor de tussenschoolse opvang. Cajas kan op deze grond de overeenkomst beëindigen.
15.2 Bij uitblijven van betaling van de verschuldigde kosten, wordt een kind uitgesloten voor de tussenschoolse opvang.
15.3 Beëindiging van de overeenkomst zal schriftelijk gemotiveerd worden medegedeeld.

16. Lunchpakket
De ouder/verzorger dient zelf te zorgen voor een lunchpakket en drinken voor hun kind(eren). De organisatie hecht veel waarde aan een gezonde en verantwoorde lunch voor de kinderen. Snoep, chips of zoete koeken behoren hier niet toe en worden mee terug gegeven naar huis.

17. Privacy
17.1 Het is mogelijk dat er foto’s gemaakt worden van de kinderen, bijvoorbeeld tijdens activiteiten. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor publicatie op de website van Cajas of in andere publicatiemiddelen. Indien ouders/verzorgers hier bezwaar tegen hebben, kan dit op het inschrijfformulier kenbaar gemaakt worden.
17.2 Ouders/verzorgers gaan er mee akkoord dat Cajas gegevens uitwisselt met school, voor zover dit in het belang is van het kind.
17.3 Cajas gaat op een vertrouwelijke manier om met de door haar ontvangen gegevens en zal behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen, deze gegevens niet beschikbaar stellen aan derden.

18. Aansprakelijkheid
18.1 Iedere basisschool is wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten tegen wettelijke aansprakelijkheid bij de tussenschoolse opvang.
18.2 Cajas is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigen speelgoed, meegebrachte spullen of kleding van het kind.
18.4 Ouder(s)/verzorger(s) blijven zelf aansprakelijk voor schade die door hun kind(eren) tijdens het overblijven is aangericht.
18.5 Cajas is niet wettelijk aansprakelijk voor de kinderen, noch voor de fysieke ruimten van de opvang. De aansprakelijkheidsverzekering van de school wordt geacht deze schade te dekken. Cajas kan in genoemde gevallen niet aansprakelijk worden gesteld.
18.6 Ouders/verzorgers vrijwaren Cajas voor alle kosten en schade waarin Cajas mocht vervallen doordat derden een vordering jegens haar instellen vanwege het feit waarvoor aansprakelijkheid jegens de ouders/verzorgers is uitgesloten.

19. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Cajas
19.1 Cajas is bevoegd om de Algemene Voorwaarden Cajas te wijzigen.
19.2 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden Cajas kunnen niet zonder instemming van de bestuurder/directie worden aangepast.
19.3 De als gevolg van de wijzigingen vernieuwde Algemene Voorwaarden Cajas worden 1 maand voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding schriftelijk aan ouders/verzorgers kenbaar gemaakt.

20. Vragen
Bij vragen en/of problemen kunnen ouders/verzorgers zich wenden tot de contactpersoon  tussenschoolse opvang op de school en/of tot de coördinator.